tonal 250m series dec. 2019dec.mangalindantechcrunch

Tamna iqaiyaliqidjutikharnik havakvikyuangit tautukpakhimayut anginirmik himautikharnik talvuuna kinguliuyunik ukiunganik, taima aulaliqhimayuq hanaqidjutikharnik aihimavingnun havaktauyukharnik ihuaqhaidjutikharnik. Attauhiq nunami aanialaqiyuq hunat ukua Tonal 250m Ilihaidjutit, qanuginiit iqaiyangnikkut auladjutit tapkua attautimukhugit kibluqhimayut ayungnaqtut ayuittiaqhimayut maligahat tunihiyaangini atuqtunun tamatkiumayunik uvalu inmikkut iqaiyangnikkut atuqhimayamingnik. Uvani titiraqhimayuni, uqautiginiaqtavut idjuhiit uvalu ikayuutit haffumunga Tonal 250m Ilihaidjutit, qiniqhiabluta qanuq ihuaqhaffaaqhugit qanuq inuit upautidjutait inmi iqaiyangnikkut atuqtatik.

1. Sleek Piliurninga imaalu Inikhaq Ihuarnirit

Tamna Tonal 250m Ilihairutikhaq havakhimayuq tamangnik auladjutikharnik ihumaliurutikharniklu ihumagiplugit. Pihimayuq sleek-mik tipayumiklu hanatjuhikhamik pipkaiyuq atautimuktiriagani inuuvigiyauyumut inikhamut, ihuaqtuq aturumayauyuq ukuniga inikhamik uvaluniit piyumaluaginiganik avatauyumik avatauyumik. Tamna auladjut iliuraqtauyuq iglup haniraanun, unguvaqlugu ihagiahungniq angiyunun tamayanik tapkua pidjutiqaqtut ihuaqtumik natiqmik nayugahaanik. Una nutaanguqhimayuq idjuhikhaa piyaangini tapkua atuqtut quviagiyaangini tamaat-inungnik iqaiyaqtut akhuuqhimaitumik inmi iglumingnun.

2. Intelligent Resistance Technology

Uummatani 250m Ilihaidjutit pihimayut ihuangitumik ayungnaqtunik ayungnaqtunik. Taimaingituq pitquhiqaqtunik uqumaitilaangit ingilrutikhangit taima aulaniqaqhimayut qaligiiktunut uqumaitilaangit, una hanaqidjutikhaq atuqpaktuq electromagneticmik ayungnairutikharnik tuniyaangat ihuaqtumik ihuaqtumiklu iqaiyaliqinikkut havakpakhimayainik. Tamna ayungnairutikhaq ihuaqhaqtaugiaqaqtun anginirmik auladjutikharnik, piyaangat atuqtunik ihumagiagianganik naunaitunik nukingit katimayiit auladjutikharniklu nanminikkut aulavikharnik. Pittaarninnga piliuriami 200 pounds-nik pittailininnganik, tamna Tonal 250m Ilihairutikhaq ihuaqtuq inungnut tamaita iqaiyaqtut, aullaqtilihaaqtunit hivumuuriami ulapqiyut.

3. Nanminikharnik Havaktaujukhat imaalu Ajuittiaqtut Maliktakhat

Atauhiq nangirutikhani pidjutini uvani Tonal 250m Iliharutikhat pijaaqtun tuninikkut inungmun iqaijarnikkut pihimajun tamainnun atuqtum turaangadjutainnun iqaijarnikkullu. Tamna qanuriliurutinga atuqtait qun’ngiarniq naunaiyariami nampangit aippaanganit havaangit tuniyuqlu ubluq-tamaat kiudjutingit pitquyanginniklu. Taimaa tikinnahuarutinga piliuriami hakugikninnga, uqumailitaarumi, ihuarhigiamiluuniit tamaat iqaiyarniq, tamna Tonal 250m Ilihaidjutit tuniyuq amihunik aadlatqiinik iqaiyautinik aturninngalu ihuaqtumik inungnut ihariagiyanginnik. Unalu, qanuriliurutinga piyuq ayuittiaqtumut-piyuq piksassuuliurhimayut naunaittumik naunaipkaiyuq atuqtut tamarmik iqaiyainirmut, naunairiami ihuaqtumik titiraq unalu qanuriliurutingit.

4. Havaqatigiiklutik Ilaupkainirmiklu Atuqhimayamingnik Atuqhimayamingnik

Tonal 250m Ilihaidjutit avataani tunihiyut iqaiyarnirmun; tunihiyuq ilauqatigiingnikkut uvalu ilauqatigiingnikkut atuqtut atuqhimayait. Tamna auladjutikhangit kahaktauvakhimayut tautuktitiyukharnik piyaangat atuqtunik piyaangat nanminigiyainik iqaiyaliqinikkut, naunaiyaiyaangat auladjutikharnik, katitigiyaangatlu nunalaani taimaitutun inungnik. Atuqtit uuktuinnarialgit ilanamingnik, ihuaqhailutik tikinahuarutinik, uvalu pilugit iniqtiqhimayait, ilaliutilugit ilangit nighitaangnikkut inmi iqaiyarnirmun atuqtatik. Una ilauqatigiingnikkut atuqhimayait atuqhimangitut pihimangitut kihimi tiguaqhimalugulu mihingnautiqaqtuq nunallaat uvalu ikayuutinik.

Inirutait:

Tamna Tonal 250m Ilihairutikhangit aulatitiffaaqhimaliqtuq qanuq inuit upautivakhimayut iqaiyaliqinikkut atuqtakharnik taima katitiqhugit kibluiqhimayunik qaritauyaliqidjutikharnik ayuittiagiikhimayunik malikhautikharnik. Iluviqhiniq idjuhikhaa uvalu nayugahaq ihuaqtumik ihuaqhidjutauyuq quyaginaq iglungnun, taimaali ihuangitumik ihuangitumik ayungnaqtunik tunihiyut ihuaqtumik uvalu ihuaqtumik iqaiyangnikkut atuqhimayamingnik. Ilikkut iqaijarnirmik imaalu ajuittiaqhimajut maliktakhat, atuqtit pijanginni iqaijarnirmik tikinnahuaqtakhamingnik inmikkut kajumiittumik. Ilauqatigiingnikkut uvalu ilauqatigiingnikkut atuqtut atuqhimayait ilaliutihimayut ilaliutihimayut ilauqatigiingnikkut uvalu ikayuutinik. Tonal 250m Ilihairutikhangit akhurnaqtuq ulapqidjutikharnik allanguqtiqhimayuq nunaqyuaptingni aihimavingnun iqaiyaliqinikkut hanaqidjutikharnik, aituihimaarniq anginirmik nanminikharniklu iqaiyaliqinikkut ihuaqhaidjutikharnik inungnun tamainun iqaiyaliqinikkut qullirutiqaqtunik.